TEEMA 16: PERSONALIKULUDE KOKKUHOIU HINDAMATUD TÖÖRIISTAD- TÖÖJÕUVAJADUSE ARVUTAMINE, PUHKUSEGRAAFIKU KOOSTAMINE JA SUMMEERITUD TÖÖAJA ARVESTUS

Eesmärk: Anda oskus arvestada välja ettevõtte tööks vajalik töötajate arv ja puhkusegraafikut ning summeeritud tööaja arvestust kasutades planeerida tööd selliselt, et asendamisi,  ületunnitööd ja tasustatud tööseisakuid (alatunnid) tekiks võimalikult vähe.

Sihtgrupp: Ettevõtete juhid, personalijuhid, personalitöötajad, juhiabid, raamatupidajad ning teised, kes tegelevad ettevõtte personalitöö korraldusega. Töötuba on heaks abimeheks vahetustega töötavatele ettevõtetele, aga samuti saavad asjalikke näpunäiteid alustavad ja väiksemad ettevõtted oma töö paremaks korraldamiseks.

Koolituse sisu:

Koolitaja Tiit Kruusalu räägib: Eelmise kümnendi viimases veerandis, kui ilmnesid juba märgid algavast majanduslangusest, olid avaliku sektori personalieelarved ilmselgelt ülepaisutatud, mida peeti enamasti normiks. Siiski jõudis kätte aeg, kui hakati nõudma ka seal personalikulude kärpimist. Vaatasin kriitilise pilguga üle ~ 220 töötajaga ettevõtte personalitegevuse ja nägin, et ühes ja samas kuus on osadele makstud ületundide eest, samas teistele keskmist tasu tööaja eest, mis jäi neil töötamata, sest tööandjal polnud neile tööd anda. Jõudsin järeldusele, et kuigi töötajate arv vastas enam- vähem ettevõtte vajadustele, ei olnud tegevus ja personali jaotus üksuste vahel kõige otstarbekamalt korraldatud. Mõned ümberkorraldused sisseharjunud rutiinis aitasid saavutada ilma palkasid kärpimata kulude kokkuhoiu ~64 000 € aastas. Leidsin, et sama asi toimib ka väiksemate ettevõtete ning kasumile orienteeritud erasektori peal, aidates neil lihtsate vahenditega oma töötajate palkamist paremini planeerida ja tegevust korraldada.

Kuidas seda kõike saavutada ja enda ettevõtte jaoks tööle panna, sellest lähemalt töötoas, kus igaüks saab kaasa mõne iseenda jaoks loodud vajaliku personaliplaneerimise tööriista.

Koolituse lõppedes on osalejaid õpetatud välja arvestama ettevõtte optimaalset tööjõuvajadust, planeerima ettevõtte vajadustest lähtuvat ja majanduslikult kõige otstarbekamat puhkusegraafikut ning vältima samaaegselt tööseisakute ja ületundide kinnimaksmist. Töötoas loome enda tarbeks mõned vajalikud tööriistad ja on võimalik välja arvutada enda jaoks vajalikud personaliplaneerimise kontrollarvud.

Tagasi