Tingimused

Metigroup Works hoiab saladuses temale töö käigus heauskselt saadud informatsiooni, tema poole pöördunud isikute andmed ja pöördumise sisu, välja arvatud seadusega ette nähtud juhtumite korral. Tellimus loetakse vastuvõetuks ja täitmisele suunatuks, kui tellija on pakkumise aktsepteerinud. Andmete avaldamine toimub minimaalsuse printsiibil niivõrd, kuivõrd see on seotud konkreetse juhtumi lahendamisega. Informatsiooni, mis on antud kliendijuhtumi lahendamisel heauskselt, ei kasutata hilisemate juhtumite lahendamisel informatsiooni andnud isikute vastu.

Tellijale esitatud töö loetakse vastuvõetuks, kui tellija ei ole 5 tööpäeva jooksul peale töö esitamist andnud tagasisidet töö teostajale.

Metigroup Works ei osuta teenust või katkestab teenuse osutamine, kui töö käigus tekib huvide konflikt. Huvide konflikti võib põhjustada näiteks Metigroup Works moraalne või materiaalne seotus (sõltuvus) tema poole pöördunud isiku vastaspoolega, võimalus kuritarvitada temale varem vastaspoole poolt heauskselt usaldatud informatsiooni, juhtumi lahendamisel vastuollu minek kehtiva seadusandluse, heade tavade või üldtunnustatud eetiliste ja kõlblusnormidega.

Metigroup Works võib lõpetada teenuse osutamise, kui tellija on hoolimata korduvast meeldetuletusest jätnud arve tasumata ja ei ole koostatud maksegraafikut. Tasumata arvete sissenõudmisega tegeleb Creditreform OÜ.